Vedtægter

1
Vedtægter for foreningen: Mullerup Vinterbadere

§1
Navn og tilhørsforhold:
Mullerup Vinterbadere er stiftet 25. februar 2020 og har hjemsted på Mullerup Havn i Kalundborg kommune.

§2
Formål:
Foreningens formål er at fremme sundhed og velvære samt skabe socialt samvær og glæde gennem fælles aktiviteter og tillige arbejde for de bedst mulige badefaciliteter for medlemmerne.

§3
Medlemsskab:
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er fyldt 15 år. Optagelse er gyldig, når indmeldelsesgebyr og kontingent er indbetalt til foreningen. Unge under 15 år skal være sammen med et gyldigt medlem af Mullerup Vinterbadere. Udmeldelse af Mullerup Vinterbadere skal ske skriftligt til kassereren. Kontingentet for indeværende periode refunderes ikke.

§4
Kontingent:
Foreningens kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves senest 1. september. Er kontingentet ikke betalt 1. oktober, anses man som udmeldt.
For gæster betales via MobilePay.


§5
Eksklusion:
Bestyrelsen kan bortvise et medlem, der overtræder foreningens vedtægter eller på anden vis bringer foreningen i miskredit.
I sager om bortvisning har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§6
Generalforsamling:
Generalforsamlingen er til enhver tid foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved udsendelse af mail til medlemmerne.
Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, og som ikke er i restance med kontingent. Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer. Ordstyreren træffer bestemmelse om den måde afstemninger skal foregå på. Dog skal der gennemføres skriftlige afstemninger, hvis en eller flere af de stemmeberettigede ønsker det. Ordstyreren har ret til midlertidigt at suspendere generalforsamlingen, hvis han/hun finder det formåls tjenligt. Suspensionen kan dog maksimalt vare 30 minutter. Ordstyreren afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå nærværende vedtægter skal behandles.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Alle afgørelser sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Dog kræves vedtægtsændringer vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer.
Generalforsamlingen kan ikke tage bindende beslutning om forslag, der ikke er opført på dagsordenen.

§7
Bestyrelse:
Foreningen repræsenteres, ledes og forpligtes af en bestyrelse, der i alle forhold handler under ansvar for generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 på generalforsamlingen valgte medlemmer.

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Menigt medlem
 • 2 suppleanter

Valgbare er kun de medlemmer, der er stemmeberettigede og som er fyldt 18 år på den pågældende generalforsamling. Et valgt medlem skal selv være til stede ved generalforsamlingen eller forinden skriftligt have gjort formanden opmærksom på, at man er interesseret i at blive valgt.
Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder 1. suppleanten.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand, sekretær og det menige medlem er på valg alle ulige årstal. På alle lige årstal er næstformand og kasserer på valg. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

§8
Bestyrelsens opgaver:
Bestyrelsen fastsætter mødetider/åbningstider og øvrig anvendelse af klubbens faciliteter.
Det er bestyrelsens opgave rettidigt at indkalde til generalforsamlinger og lign., samt at udsende dagsordner herfor. Bestyrelsen kan til enhver tid inddrage foreningens medlemmer i projekter, som er til fordel for foreningens ve og vel.
Det er bestyrelsens opgave at føre:
Medlemsfortegnelse
Kassebog
Protokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§9
Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober med følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse samt forslag til budget og kontingent for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til §7
 7. Valg af 2 revisorer – Der vælges for 2 år ad gangen forskudt af hinanden.
 8. Eventuelt
  Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil. Eller hvis mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelse sker med samme varsel som til ordinær generalforsamling, dog med præcis angivelse af dagsordenen.

§11
Regnskab:
Foreningens regnskabsår løber fra d.1. januar til 31. december. Kopi af regnskabet kan rekvireres hos kassereren 8 dage før generalforsamlingen.
Revisorerne reviderer foreningens regnskab og giver påtegning. Regnskabet skal foreligge færdigt og revideret senest 14 dage før generalforsamlingen.